•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

惜食講座                                      編號﹕20T-025

合辦機構 環境保護署「惜食香港運動」

 

日 期:  2021年8月17日 (星期二)

 

時 間:  下午2時30分至3時30分

 

導 師:   待定

 

內 容:  透過講座推動社區關注香港廚餘管理問題、鼓勵在個人及家居層面改變

            生活習慣以減少廚餘及避免使用即棄塑膠餐具。

 

名 額:  50人     

 

對 象:  所有學員

 

費 用:  全免