•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

4.  直笛課程 (高班)                                              編號:20GC-903

日 期:2022年3月7、14、21、28日.逢星期一   (共4堂)

2022年4月4、11、18、25日.逢星期一  (共4堂)

時 間:上午10時至11時

導 師:黃永康資深導師

內 容:教導長者直笛的技巧,成立長者學苑直笛隊

名 額:20人

對 象:只限舊學員

費 用:3月-$80/位  (4堂)  4月-$80/位 (4堂)